Επιστροφή

Σύνολο Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης


Είσοδος

Ατμόσφαιρα

Παρακολούθηση: Συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2.5, Συγκένρωσης Cd, Pb, Cr, Cu, Fe, Mn στα PM10, CO, NO, NO2, NOx, SO2 κ.α.

Είσοδος

Δονήσεις

Παρακολουθηση: Συχνότητας και Μέγιστης Ταχύτητας Επιμήκους Κύματος, Πίεσης του αέριου ωστικού κύματος, Συχνότητας και Μέγιστης Ταχύτητας Εγκάρσιου Κύματος κ.α.

Είσοδος

Εδάφη

Παρακολούθηση: Al, As, Ba, Bi, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu κ.α
Είσοδος

Θόρυβος

Παρακολούθηση: Σταθμισμένου δείκτη θορύβου 24ώρου, Ισοδύναμης συνεχής στάθμης θορύβου και 8ωρος σταθμισμένος δείκτης νυχτερινού θορύβου.

Είσοδος

Μετεωρολογικά

Παρακολούθηση: Εξάτμισης, Ηλιακής Ακτινοβολίας, Βροχόπτωσης, Σχετικής Υγρασίας, Θερμοκρασίας και Κατεύθυνσης Αέρα και Ταχύτητας Ανέμου.

Είσοδος

Στερεά Κατάλοιπα

Παρακολούθηση: Δυναμικό Παραγωγής Οξύτητας, Ba, Cd, Cl, F, Hg, Mo, Ni κ.α.Είσοδος

Επιφανειακά Ύδατα

Παρακολούθηση: pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, As, Pb, Zn, Mn, Cu, Fe κ.α.Είσοδος

Θαλάσσια Ύδατα

Παρακολούθηση: pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, As, Pb, Zn, Mn, Cu, Fe κ.α.

Είσοδος

Υπόγεια Ύδατα

Παρακολούθηση: pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, As, Pb, Zn, Mn, Cu, Fe κ.α.

Είσοδος

Πόσιμα Ύδατα

Παρακολούθηση: pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, As, Pb, Zn, Mn, Cu, Fe κ.α.

Είσοδος

Νερά Μεταλλείου

Παρακολούθηση: pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, As, Pb, Zn, Mn, Cu, Fe κ.α.

Είσοδος

Γεωτεχνική Παρακολούθηση Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινολακκα

Είσοδος

Σεισμικότητα - Επιταχυνσιογράφοι

Είσοδος

Οικολογικά Νερών


Είσοδος

Ευστάθεια Πρανών


Είσοδος